P&Q

Stefaan Durft!

ook horeca verdient duidelijkheid

Het wordt steevast uitgesproken als een evidentie:
HORECA-zaken zullen pas als laatsten hun deuren terug mogen openen.
Dat de exit-strategie en de terugkeer naar het normale leven stapsgewijs gebeurt is logisch. Het moet uiteraard allemaal zo veilig mogelijk, met voldoende opvolging en bijsturing waar nodig. Alleen op die manier blijft de gezondheidszorg gewaarborgd en krijgen consumenten terug vertrouwen om te gaan shoppen en/of te genieten van een drankje, hapje of méér in één van de vele horecazaken waarvoor ons land terecht naam en faam geniet.

De 3 cruciale (en complexe) vragen zijn :
 • Hoe de lockdown versoepelen?
 • Welke is de optimale pikorde van sectoren en doelgroepen?
 • Welke tempo houden we aan?

En daar voegt zich nog een vierde even cruciale vraag aan toe, namelijk: 
De gezondheid primeert maar wat met het dilemma om economie en 
volksgezondheid optimaal met elkaar te verzoenen? 

Iedereen is er zich van bewust dat het te lang te veel zaken gesloten houden een onbetaalbare economische schadefactuur zal opleveren. En bovendien, ook sociale spanningen zullen escaleren.

Hoe dan ook, al is het in moeilijke omstandigheden en onder voorwaarden, ooit zal overal moeten heropgestart worden.

Virologen en andere experten moeten onafhankelijk hun werk doen maar het zijn de verkozenen des volks, de politici, die de “zo juist mogelijke beslissingen” moeten nemen. Effectief, zo juist mogelijk, en weg van elk eigen- of partijbelang. Iedereen is er zich van bewust dat “de 100%” juiste beslissing niet bestaat in de huidige situatie.
Strikte voorwaarden bij versoepeling
We zijn nog zeer ver af van groepsimmuniteit en een toe te dienen vaccin is er nog niet. Dit kan nog een jaar duren terwijl intussen nieuwe golven van besmetting mogelijk zijn.

Er moeten dan ook strikte voorwaarden worden opgelegd. Tegelijk dient in de communicatie aan de bevolking uitgelegd te worden welke de te volgen meetpunten zijn. Er moet ook voorbehoud kunnen geformuleerd worden zodat, wanneer het fout loopt, de voorwaarden opnieuw kunnen verstrengd worden. Zo nodig is de terugkeer mogelijk naar een vorige minder soepele lockdowntoestand.

Eén meetpunt staat buiten discussie: Er moet voldoende capaciteit zijn bij de zorg zowel op vlak van ziektebedden (inclusief intensieve zorgen), medische apparatuur en beschermingsmateriaal voor het zorgpersoneel om alle zorgbehoevenden, inclusief ouderen en mensen met zwakkere gezondheid, te behandelen. Parameters kunnen duidelijk en meetbaar vastgelegd worden: Bij wijze van voorbeeld: De trendlijn van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames moet stabiel of dalend zijn met een maximum van 200 nieuwe ziekenhuisopnames per dag.

Uiteraard moet er een degelijk en afdoende inzicht zijn in de verspreiding van het virus en het kan best logisch zijn om, gestoeld op wetenschappelijke basis, voor een bepaalde regio afwijkende maatregelen te nemen. Waar we ons nu nog moeten behelpen met de telling van de patiënten per gemeente is het aangewezen om via het statistisch verantwoord opdrijven van testcapaciteit voldoende zekerheid te hebben over hoeveel burgers besmet zijn en/of het virus zich nog verder kan verspreiden. Eens aan deze voorwaarde wordt voldaan kan perfect een norm vooropgesteld worden. Zo weten de burgers wanneer de knipperlichten oranje of richting rood zullen afgaan. Door uitgebreid te testen kan als norm het CORONA-reproductiegetal gebruikt worden. Dat getal duidt aan hoeveel nieuwe besmettingen een reeds besmette persoon veroorzaakt. Dit getal moet uiteraard beneden de één blijven want alleen dan krimpt de epidemie verder. Waar de cijfers een nieuwe haard van besmetting doet vermoeden dient het team voor contact tracing te worden ingezet. Dit zijn hiertoe speciaal opgeleide medewerkers die discreet besmette personen opsporen en in een persoonlijk gesprek informatie inwinnen over met wie ze allemaal contact hebben gehad. Op die manier kunnen de betrokkenen persoonlijk en vertrouwelijk gevraagd worden (zonder de besmette persoon te vermelden) zich preventief te doen testen om verdere besmetting in te dijken. De rekrutering en opleiding van dergelijke medewerkers is volop bezig en dergelijk team zou ten laatste tegen eind mei operationeel kunnen zijn.

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken:
 • blijft iemand met de geringste medische klacht thuis in quarantaine en wordt zij/hij onmiddellijk getest en medische hulp geboden;
 • blijven de sectoren en bedrijven waar het mogelijk is maximaal telewerken vanuit home-office;
 • blijft de bevolking de strikte hygiëneregels handhaven door veelvuldig de handen te wassen met desinfecterende gel welke overal beschikbaar staat, op het werk, bij de inkom van de winkels, …
 • blijft iedereen die buiten komt de 1,5 meter afstand-regel respecteren;
 • draagt iedereen waar de afstand-regel moeilijker te respecteren is (onder meer op bus, tram, trein) een mondmasker.
Belangrijke hoeksteen: “De nieuwe normaliteit”
Uit de cijfers van de laatste dagen blijkt dat wij positief evolueren naar een versoepeling van de huidige maatregelen.

Wat wij vastgesteld hebben vorige week, namelijk totaal onlogische regels, die zelfs discriminerend waren voor bepaalde ondernemingen, mag niet meer :
 • De doe-het-zelf terug open maar de Supra-Bazar dicht;
 • Geen logische onderbouw voor heropening tuincentra met veel vragen en onbegrip tot gevolg;
 • En nog, pralines als accessoire bij de bakker kon, maar niet in de speciaalzaak om de hoek.

Gelijkaardige ongerijmdheden moeten bij de versoepeling naar andere sectoren en winkels absoluut vermeden worden. De haren zullen moeten geknipt – gekleurd – gebrusht worden, dus de kapperszaken zullen terug openen. Social distance tussen de kapper van dienst en de klant is niet mogelijk, derhalve zal wie binnenkomt de voorziene handhygiëne respecteren en mondmasker dragen. De kapper kan een Face Shield opzetten om risico verder te beperken. Na kappersbezoek wordt elektronisch, liefst contactloos afgerekend (wat aanbevelenswaardig is voor alle betalingen).

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de versoepeling zal moeten plaatsvinden binnen het gestelde wetenschappelijk onderbouwde referentiekader. De cijfers worden dagelijks opgevolgd, gerapporteerd en waar en wanneer noodzakelijk wordt op passende wijze snel en accuraat bijgestuurd.

 Binnen dergelijk kader en rekening houdend met de nieuwe normaliteit waarbij de burger geacht wordt zich verantwoordelijk te gedragen moet ook de heropstart van de HORECA bekeken te worden. Er is dan ook geen enkele reden om de HORECA in vergelijking met de andere sectoren nog even in de wachtkamer te houden.
Specifieke maatregelen HORECA
De HORECA-uitbaters denken uiteraard zelf na welke maatregelen ze kunnen treffen om op een zo veilige manier terug op te starten. In dit opzicht werd door de gemeente Koksijde een bevraging gedaan bij een selectie van HORECA-uitbaters.

Bij de deelnemende HORECA-uitbaters was er unanimiteit om bij de inkom een desinfectie-zuil te voorzien waardoor elke restaurantbezoeker kan gevraagd worden om zijn handen te desinfecteren. Bij voorkeur benevelt de dispenser de handen-gel waardoor de klant niet in aanraking komt met het toestel.

Men zal de klanten aanraden om zo mogelijk vooraf te reserveren zodat een optimale spreiding van de klanten mogelijk is. Klanten wordt gevraagd om als het kan te tafelen met eigen leefeenheid (personen die normaal samen leven/wonen) of met de gebruikelijke vriendengroep, wanneer de maatregelen hiertoe versoepeld zouden worden. De meeste HORECA-zaken die normaal werken volgens het principe van “service-coupé” zullen hun openingstijden verruimen om een betere spreiding van klanten te faciliteren.

Bij het binnenkomen worden de afstand-regels gerespecteerd. Indicatie-pictogrammen zullen hiertoe op de vloer worden aangebracht. Waar gebouw-technisch mogelijk zullen ook looprichtingen worden aangegeven zodat iedereen zich beweegt in één en dezelfde richting. De zaalinrichting wordt aangepast zodat elke leefeenheid (later ook vriendengroep) bij elkaar kan zitten. Ten opzichte van de volgende tafels worden ook de afstand-regels toegepast of kan gewerkt worden met doorzichtige scheidingswand in plexiglas of polycarbonaat tussen de tafels.

Individuele overhandiging van menukaarten wordt vermeden door in groot formaat menu zichtbaar op te stellen en/of te werken met suggestieborden. Zout en pepervaten worden vervangen door afzonderlijke individuele verpakkingen.

De HORECA-uitbaters waren vragende partij om bij de heropstart hun personeel preventief te doen testen. De test zou ook periodiek (bv. wekelijks) mogen herhaald worden maar er is ondersteuning aangewezen vanwege de overheid of eigen medische preventiedienst.

Wat bij positieve test?

Voor de periode van verstrengde CORONA-maatregelen vraagt de Horeca ondersteuning als volgt:
 • ofwel wordt de werknemer economisch werkloos omwille van CORONA,
 • ofwel geniet de betrokken werknemer onmiddellijk de normale ziekte-uitkering en is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd is.

Hoe dan ook zal het personeel zich voorzien van mondmasker of Face Shield en handschoenen dragen. De bedrijfsleiders zullen ook toezien op een regelmatige handhygiëne en een conforme hygiëne in het algemeen (personeel maar ook regelmatige desinfectie van zaal en keuken).

Uit de bevraging bleek duidelijk dat er belangrijke verschillen zijn op vlak van capaciteit tussen de verschillende HORECA-zaken. In dit opzicht zou het onzinnig zijn om een gefaseerde opstart te doen met onderscheid tussen werkdagen en weekends. Een HORECA-uitbating met een gelagzaal met capaciteit van 100 couverts kan zonder enig probleem de afstand-regels toepassen door bijvoorbeeld slechts 75% van zijn capaciteit te benutten. Er is geen enkele rationale voor fasering in functie van werkdagen of weekend. Integendeel, door het niet te doen kunnen de mensen veel meer gespreid terug op restaurant gaan.

Tenslotte werd ook het belang onderlijnd van de open terrassen. Als financiële ondersteuning heeft de gemeente Koksijde beslist om de terrasbelasting de ganse legislatuur (tot 2025) te schrappen. Meer nog, waar mogelijk zal een vergunning worden afgeleverd om de terrassen te verruimen zodat de afstand kan gerespecteerd worden en de impact hiervan op de capaciteit beperkt kan blijven
En wat met arrangementen, familiefeesten, ….
Heel veel mensen hebben boekingen van arrangementen en feesten moeten annuleren of er staat nog een datum in het verschiet. Uitbaters worden dan ook bestookt met vragen of alles wel zal kunnen doorgaan zoals gepland in mei, juni of later.

De in het vooruitzicht gestelde versoepeling beperkt tot 10 personen van dezelfde leefeenheid of vriendengroep brengt in die gevallen geen oplossing voor het probleem. Meer nog, ook in het kader van familiebezoek is de limiet van 10 personen arbitrair én te rigide. Wat doen (groot)ouders die hun 4 kinderen met gezin willen uitnodigen voor de gebruikelijke wekelijkse familieavond? De logica zegt hier de beperking te definiëren als gezin met kinderen en kleinkinderen zonder zich vast te pinnen op aantallen.

Voor arrangementen stelt zich de vraag hoe men een groep definieert. Zo valt bij wijze van voorbeeld een festival met 1.000den deelnemers niet te vergelijken met een prijsuitreiking voor een Rallywedstrijd met 32 deelnemers, welke met 16 groepen van 2 deelnemers het parcours hebben afgelegd en nadien op open terrein en bar in buitenlucht, met voldoende tussenafstand tussen de groepen, enkele consumpties nuttigen om hun prijs in ontvangst te nemen en wat na te praten.

Het is dan ook aangewezen om ook voor de HORECA – net zoals voor alle andere zaken – duidelijk perspectief te bieden wanneer er op een gecontroleerde manier zal kunnen worden gestart. Een tijdige en glasheldere communicatie is noodzakelijk teneinde de nodige voorzieningen te treffen zodat de kans op het terug verscherpen van maatregelen geminimaliseerd kan worden.

Met veel burgerzin, verantwoordelijk ondernemerschap en ondersteuning van de overheidsdiensten moet het allemaal kunnen. We kijken uit naar de antwoorden op onze vragen en hopen op veel realisme. In Koksijde is men er alvast klaar voor.
 Stefaan Nuytten

 Kandidaat Voorzitter Open-VLD
www.nuytten.be
stefaan@nuytten.be