P&Q

Stefaan Durft!

Durven de Gordiaanse communautaire knoop te ontwarren

Post Scriptum: een regering zonder confederale agenda
heeft een prijskaartje voor iedereen
Oproep tot vorming nationale regering
Nu blijkt dat het op een ernstige manier niet kan, lanceer ik, als kandidaat voorzitter van de OpenVLD, een oproep om over te gaan tot de vorming van een nationale regering zonder een confederale agenda, en dit mits één vitale voorwaarde: een bindende afspraak tussen de regeringspartijen dat de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel structureel geplafonneerd worden en geleidelijk evolueren naar een lager niveau waarvoor er een breed draagvlak binnen België bestaat. Als OpenVLD reiken we zo de hand naar de Franstaligen – die we steeds ten zeerste verwelkomd hebben hier aan de Westkust – om een lange termijn positieve verstandhouding te verankeren. 

Deze voorwaarde is een essentieel onderdeel van een regeerakkoord dat verder evenwichtig de sterke elementen van het beleid van de voorbije regering moet combineren met sociale maatregelen waarvoor financiële ruimte gecreëerd kan worden zonder het overheidsbeslag te verhogen.
De “Vlexit”
Een dergelijk regeerakkoord wordt duidelijk gesteund door een grote meerderheid van Vlamingen, zoals gereflecteerd in de laatste verkiezing. Immers, er zijn heel wat Vlamingen die voor de N-VA en het Vlaams belang gestemd hebben om een proteststem te uiten. Maar ze deden dit evenzeer om betere afspraken te bekomen over de geldstromen tussen de deelstaten van dit land, zonder daarbij voorstander te zijn van een chaotische confederale doelstelling, wat best als een “Vlexit” omschreven moet worden.

Bij een Vlexit zullen er geen winnaars zijn. Meer nog, de vele Vlamingen in Brussel en in de rand rond Brussel dreigen het grootste slachtoffer te worden. Een Vlexit zet immers de deur open naar Catalaanse volksraadplegingen binnen Brussel en in de Vlaamse gemeenten rond Brussel. Gezien de uitdrukkelijke steun van de N-VA voor de Catalaanse aanpak, kan dan via een kleine meerderheid het hart van België zich afscheuren van Vlaanderen en komen de Vlamingen daar als minderheid in een omgeving terecht waar Franstaligen verbitterd een rekening te vereffenen hebben. Wat het Vlaams Belang en het N-VA vanuit hun ivoren stadhuis hier ook over mogen zeggen, er is geen meerderheid onder Vlamingen om dit haar medeburgers in en rond Brussel aan te doen.
Een federaal model voor België
Het N-VA-discours voor een confederaal België is een populistisch verhaal waarbij ongerustheden over geldstromen gebruikt worden om een splitsing van het land te bekomen. Er bestaat geen confederale modelstaat in de wereld. België is geen Tsjechoslowakije met een duidelijke grens en met overzichtelijke financiële lasten uit het verleden. In België hebben we nu eenmaal een kerndeel van het land waar Vlamingen en Franstaligen samen moeten werken en wonen. Daardoor moeten een reeks bevoegdheden nationaal beheerd worden, zonder het toepassen van confederale principes, zoals het vetorecht van elke deelstaat over alles wat beslist moet worden.

Het federaal model is het juiste model voor België. In een federale staat kan een regering gedragen worden door een meerderheid van het gehele land, en aanvaarden de deelstaten dat er af en toe geen meerderheid is in een deel van het land. Echter, in een federaal model moeten er wel formele afspraken zijn over hoe ver de solidariteit gaat. Hierover moeten er nu structurele afspraken gemaakt worden zodat populisten de onzekerheid hierover niet langer kunnen misbruiken om het land op te blazen, en in een verbitterde sfeer een Vlaamse regering met het Vlaams Belang en met de N-VA als minderheidspartij mogelijk te maken.
Moeite met een regeerakkoord
De huidige blockage in de regeringsonderhandelingen is veroorzaakt door een gelijkaardige mateloze arrogantie vanuit twee kanten. De N-VA geniet ervan om Franstaligen te beledigen en vraagt stappen naar een theoretisch confederalisme om te bewijzen dat een totale breuk onvermijdelijk is. De PS grijpt dit dan aan om Vlaamse partijen met staatszin te dwingen de N-VA te laten vallen om zo uiteindelijk een links gedomineerde regering te vormen waar de ondernemers hun kiezersbeloften gaan betalen.

Deze vlieger gaat echter voor beiden niet op. Een clausule met een plafond en geleidelijke daling van transfers is het compromis met staatszin die dit land nodig heeft. Hierbij mag elke partij, ook de N-VA en PS, mee aan tafel komen als zij dit compromis als een structurele pacificatie van de tegenstellingen in dit land aanvaarden, en als zij ophouden het ander landsgedeelte te demoniseren.

Onze Franstalige medeburgers, en zeker onze zusterpartij MR, zullen ongetwijfeld begrijpen dat er in een toekomstig regeerakkoord beter een clausule over maximum transfers wordt opgenomen. Alleen op die manier blijft een belangrijke solidariteit verzekerd. Alleen op die manier kunnen nationale bevoegdheden sereen beheerd worden zonder vuurtjes te stoken over “verdoken extra belastingen op Vlamingen voor passieve Franstalige kiezers”. Alleen op die manier kan er een constructief einde komen aan een eindeloze reeks staatshervormingen.

Dit thema is vandaag een urgent thema. Indien er een regeerakkoord afgesloten wordt zonder een “transfer-begrenzing” zoals hier voorgesteld, dan zullen de Vlaamse regeringspartijen hierop – terecht – zwaar worden afgerekend. We stevenen dan af op een fel-bruine meerderheid met complete chaos en langdurige periode van onzekerheid tot gevolg, zowel voor het noorden als het zuiden van het land. Indien de Franstaligen, en vooral de Parti Socialiste, deze uitgestoken weigeren, dan zijn zij het, en niet de NVA, die voor een weg naar de splitsing van dit land gekozen hebben.

In dit geval is de keuze voor een constructieve oppositie de enige juiste optie, ook voor de Open-VLD. Het liberale gedachtengoed en een evenwichtige werking van het federale België moeten centraal staan, anders moet de Open-VLD consequent de kelk aan zich voorbij laten gaan in plaats van zich kapot te regeren.
 Stefaan Nuytten
Kandidaat Voorzitter Open-VLD
www.nuytten.be
stefaan@nuytten.be